Parlamentet

Tema: 
Parlamentet
Hovedfag: 
Dansk
Støttefag: 
Samfundsfag

Lobbyisme

Lobbyisme

En ’lobby’ betyder en forhal. Lobbyisme er ’det’ der sker, før en lov skal besluttes, når en person eller gruppe uformelt prøver at påvirke dem, der skal tage beslutningerne om fx en ny lov  i Folketinget. En positiv opfattelse af lobbyisme er at beslutningstagerne får tilført viden på et område. En risiko er at lobbyister har forskellige ressourcer til rådighed og derfor har forskellige muligheder for at påvirke.

Relaterede temaer: 

Parlamentet

Hvilke sundhedspolitiske love ville du beslutte hvis du sad i Folketinget?

Det får du nu mulighed for at teste i dette tema. Klassen omdannes til et parlament der består af tre partier: Velfærdspartiet, Sundhedspartiet og Frihedspartiet. Du melder dig ind i et af partierne.

I skal prioritere sundhedsindsatser og forhold til økonomiske rammer og borgernes frihedsrettigheder. Hvor meget må sundhed koste? Hvor meget må samfundet bestemme over den enkelte borgers liv? Er sundhed den enkelte borgers eget ansvar? Skal samfundet prioritere forebyggelse højere? Er alle borgere lige meget værd for samfundet?

Politik er et spørgsmål om holdninger, prioriteringer og kompromisser.

Parlamentet er et rollespil og en diskussionsform hvor I argumenterer for synspunkter om sundhedspolitiske emner. I skal nå frem til en flertalsbeslutning. Derfor skal I også være indstillet på at file på jeres synspunkter, lytte til de to andre partier og finde kompromisser.

Rollespillet består af en beskrivelse af spillet, tre politiske partier og to lobbyistgrupper samt ni sundhedspolitiske lovforslag. De vedtagne sundhedslove kan klassen publicere.

I tema 14 om sundhedspolitik kan I finde nyttig viden om politiske processer.

I dette tema skal I:

lytte aktivt og forholde jer åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden
kunne lede møder og styre diskussioner
indsamle data og baggrundsviden om et politisk emne
anvende politiske synspunkter i praksis
anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd
 

Processen

1. behandling

1. behandling

Under 1. behandling af et lovforslag har det parti der fremsætter lovforslaget, mulighed for at formulere forslaget helt i overensstemmelse med partiets holdninger. Tilsvarende har de øvrige partier mulighed for at tilkendegive deres egne politiske holdninger.

2. behandling

2. behandling

Ved 2. behandling af et lovforslag har det parti der fremsender lovforslaget, tilpasset det, så det sandsynligvis vil kunne få flertal i parlamentet. De øvrige partier kommenterer det endelige lovforslag og tilkendegiver som regel, hvorvidt de vil stemme for eller imod.

Ordføreren

Ordføreren

Ordføreren forhandler på sit partis vegne i bestemte sager. Alle partier i Folketinget har fx en ordfører på sundhedsområdet, der sætter sig grundigt ind i stoffet.

PARLAMENTET – spillets gang

Intro

 1. Klassen fordeler sig i partierne efter partiprogram (tilstræb ligelig fordeling)
 2. Derudover nedsættes to grupper lobbyister på hver tre medlemmer
 3. Hvert parti vælger en ordfører på lovforslaget
 4. Hvert parti nedsætter en researchgruppe (der finder argumenter mv.)
 5. Læreren er parlamentets formand, der sørger for at den parlamentariske proces gennemføres efter reglerne

Fremlæggelse af lovforslag

(1. behandling)

 1. Et parti fremlægger sit lovforslag og argumenterer for det.
 2. De to andre partiers ordførere kommenterer lovforslaget med argumenter
 3. De to lobbyistgrupper forsøger at overbevise partierne om deres synspunkter
 4. Pågældende parti bearbejder reviderer lovforslaget ud fra kommentarer og med henblik på 2. behandling

(2. behandling)

 1. Partiet fremlægger det reviderede lovforslag til anden behandling
 2. De to andre partiers ordførere kommenterer det reviderede lovforslag

Afstemning

(3.behandling)

 1. Der stemmes om det reviderede lovforslag
 2. Det vedtagne lovforslag offentliggøres (på websitet)

Partiprogrammer og lovforslag med plads til argumentation kan printes ved at downloade følgende Word fil:

De politiske partier

Fordelingspolitik

Fordelingspolitik

En politik hvor politikerne gennem skat og social bistand tilstræber at udligne de sociale og økonomiske forskelle mellem borgerne. Staten skal fordele samfundets goder på med særligt hensyn til de svage.

Forebyggelse

Forebyggelse

I sundhedspolitik skelner man mellem forebyggelse og behandling. Behandling udføres når patienten er blevet syg. Forebyggelse er en indsats hvor man gennem undersøgelser og oplysning prøver at forhindre at borgerne blive syge – og skal behandles.

Forsikringsordning

Sundhedsforsikring

Alle har ret til gratis at blive behandlet for sygdomme hos autoriserede læger og på klinikker og hospitaler. Ved længere sygdom har man også ret til sygedagpenge der delvis erstatter tabt arbejdsfortjeneste. En privat sundhedsforsikring kan give den forsikrede yderligere rettigheder og fordele, fx hurtigere behandling på et privathospital, større kompensation ved tabt arbejdsfortjeneste og udbetaling af en større forsikringssum.

De politiske partier

VELFÆRDSPARTIET

mener at:

 • Staten skal sikre velfærd for alle gennem en fordelingspolitik
 • Skat skal opkræves for at sikre velfærd
 • De stærke skuldre skal bære de svagere
 • Alle er lige meget værd
 • Alle skal have samme muligheder og tilbud

SUNDHEDSPARTIET

mener at:

 • Staten skal styrke den forebyggende sundhedsindsats langt mere
 • Det skal være nemmere og billigere for borgerne at dyrke motion og andre sundhedsfremmende aktiviteter – fx gennem tilskud, skattefradrag, nedsat arbejdstid mv.
 • Borgeren er selv medansvarlig for et sundt liv
 • Forebyggelse af sygdom skal prioriteres højt

FRIHEDSPARTIET

mener at:

 • Staten skal blande sig mindst muligt i borgernes liv
 • Borgerne skal have mest mulig frihed til selv at tegne private sundhedsforsikringer i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed mv.
 • Enhver er sin egen lykkes smed
 • Det personlige ansvar tæller mest – du er din egen livlæge
 • Dem der bidrager med mest til samfundet, bør hjælpes før dem der ikke bidrager

Lovforslag

Lovforslag

Lovforslag

 • Hvert lovforslag udgår fra et bestemt parti.
 • Partiet skal fremlægge lovforslaget og argumentere for det med brug af retoriske appelformer i overensstemmelse med partiets politik.
 • De øvrige partier kommenterer lovforslaget og fremsætter ændringsforslag i overensstemmelse med deres politik.
 • Parlamentet behandler kun et lovforslag ad gangen.

Argumentation

Argumentation

En argumentation skal overbevise en modpart om en påstands rigtighed. En påstand er et udsagn om et emne som vi kan være enig eller uenig i, fx sundhed er dit eget ansvar.

Påstanden skal underbygges med et belæg, fx: Du har ret til selv at bestemme hvordan du vil leve

Belægget kan ”lovliggøres” med en hjemmel, fx: Ifølge Grundloven er vi alle personligt frie mennesker

Påstanden kan styrkes med retoriske appelformer

Påstanden kan modbevises (af modparten) med gendrivelse, fx: Samfundet er forpligtet til at hjælpe borgerne med et godt liv

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer

Brug af retoriske appelformer kan styrke en argumentation. Vi skelner mellem tre typer:

 • Logos. Påstanden understøttes af belæg og hjemmel der bygger på fornuft og logik, fx:
  • Samfundet har simpelthen ikke ressourcerne til at tage ansvar for livskvaliteten hos alle 
 • Etos. Påstanden understøttes af belæg og hjemmel af moralsk og etisk karakter, fx:
  • Du har i enhver henseende retten til dit eget liv
 • Patos. Påstanden understøttes af belæg og hjemmel af følelsesmæssig karakter, fx:
  • Samfundet med al dens bedrevidenhed skal ikke blande sig i borgernes liv

Lovforslag

Lovforslag 1:

Der skal indføres totalforbud mod al rygning i det offentlige rum

Aktiv og passiv rygning skal begrænses overalt, inde som ude.  

Forslag: VELFÆRDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Tobaksindustrien

Lobbygruppe 2: Kræftens Bekæmpelse


Lovforslag 2:

Indførelse af personlige sundhedskort

Den enkelte borger skal optjene sundhedspoint gennem et forebyggende sundt liv (fx medlemskab af fitnessklub eller idrætsklub, cykling på arbejde/i skole, vægtkontrol). Jo højere sundhedspoint, jo hurtigere behandling i sundhedssystemet (det forebyggende sundhedsprincip eller ”noget-for-noget” princippet).

Forslag: SUNDHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Cykelforbundet

Lobbygruppe 2: DBU, Dansk Boldunion


Lovforslag 3:

Momsfritagelse for produkter og tjenesteydelser der fremmer sundhed

(fx håndvægte, motionsapparater, medlemskab af fitnessklubber).

Det motiverer den enkelte borger og fremmer erhvervslivet. Lovforslaget skal finansieres. Hvorfra skal den manglende momsindtægt hentes?

Forslag: FRIHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Foreningen af motionscentre

Lobbygruppe 2: Dansk Industri


Lovforslag 4:

Socialt udsatte, fx arbejdsløse, psykisk syge, skal have gratis adgang til sundhedsfremmende foranstaltninger

(fx kosttilskud, diætist, motionsklubber, antiryger-kurser)

Socialt udsatte lever mere usundt og har færre ressourcer til at ændre livsstil.

Forslag: VELFÆRDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Socialrådgiverforbundet

Lobbygruppe 2: Dansk Arbejdsgiverforening


Lovforslag 5:

Sundhedsfag gøres obligatorisk i folkeskolen fra 1. til 9.klasse. I faget indgår mindst ½ times motion dagligt i skoletiden.

Jo tidligere indsats, jo bedre. Viden og (gode) vaner er nyttige. Motion kan foregå i timerne og mellem timerne.

Forslag: SUNDHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Idrætslærernes Forening

Lobbygruppe 2: Danmarks Lærerforening


Lovforslag 6:

Indtægten for elitesportsudøvere skal være skattefri, da de fungerer som rollemodeller for unge mennesker.

Dette skal dog ikke gælde de penge de tjener gennem reklameudnyttelse og sponsorater. Forslaget skal finansieres, dvs. de tabte skatteindtægter skal findes andre steder i statsbudgettet.

Forslag: FRIHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Divisionsforeningen

Lobbygruppe 2: De frivillige danske idrætsforeninger


Lovforslag 7:

For at formindske uligheden i sundhed øremærkes 5 % af topskatten til en særlig sundhedsskat der skal anvendes til at formindske risikofaktorer for usund levevis

(fx partikelstøv, usunde boliger, forurenende arbejdsmiljøer)

Pengene skal findes på budgettet (5 % af noget andet skal udgå).

Forslag: VELFÆRDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Dansk Industri

Lobbygruppe 2: Hjerteforeningen


Lovforslag 8:

Alle skal tilbydes en årlig omfattende helbreds- og livsstilsundersøgelse, der skal resultere i en handleplan for det følgende år for den enkelte borger. Undersøgelsen skal være gratis.

Forslaget skal forebygge sygdom og usund livsstil. Det skal finansieres, dvs. udgifterne skal findes et andet sted i statens budget.

Forslag: SUNDHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Medicinalindustrien

Lobbygruppe 2: Coop Danmark


Lovforslag 9:

Det skal atter være tilladt at reklamere for tobak under visse betingelser

(fx med krav om tobakkens sammensætning af stoffer og skadelige virkninger)

Det eksisterende forbud (fra 2002) griber ind i den almindelige ytringsfrihed og forhindrer borgeren i at tage selvstændig stilling.

Forslag: FRIHEDSPARTIET

Lobbygruppe 1: Tobaksindustrien

Lobbygruppe 2: Kræftens Bekæmpelse