Vejledning til temaer

Vejledning til temaer

Sværhedsgrad: *

Temaet er både visuelt og kinæstetisk og derfor velegnet til elever der er mindre læsestærke og fra 7.klasse.

Generelle henvisninger

Sundhedsstyrelsen er hovedvejen til viden om forebyggelse af sygdomme og rapporter og undersøgelser om sundhed. LIV I LUNGERNE trækker i høj grad på informationer herfra.

Sundhedsstyrelsens kampagne "Get Moving" giver inspiration til motionsformer, som i høj grad er motiverende for netop de unge. På hjemmesiden for kampagnen kan I fx se videoer om Rope Skipping, Mountain Bike, Freestyle fodbold, Parkour m.m..

Dansk Skoleidræt er en landsorganisation der bl.a. arrangerer idrætsdage. På hjemmesiden kan I finde mange forslag til idrætsaktiviteter der rimer på LIV I LUNGERNE.

Kræftens Bekæmpelse har flere hjemmesider om hvordan motion og bevægelse kan forebygge kræftsygdomme. Vi henviser især til en side om bevægelse i skoletiden og en side om forebyggelse gennem bevægelse.

Henvisninger om parkour

EMU kan I hente inspiration til parkour-øvelser på skolen.

Den private forening Parkour kan også inspirere jer og jeres elever uden at I behøver at være medlemmer.

Henvisninger til andre ressourcer

Naturstyrelsen under Miljøministeriet har mange forslag til aktiviteter i naturen der fremmer sundhed. Vi peger på nogle få udvalgte:

Træning mellem træerne hvor træerne i skoven bruges til at træne muskler og bevægelsesled.

Sundhedsspor hvor man kan teste sin kondi på opmærkede stier.

Dogmeatletik hvor naturen selv bruges til leg og konkurrence. 

Naturfitness hvor træstammer, sten og stier bliver til rekvisitter i fitnessbaner.

Alle de mange gode forslag til aktiviteter i naturen er samlet her.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Dansk (hovedfag):

 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
 • viden om metoder til vurdering af teksters formål og perspektiv

Idræt (støttefag):

 • viden om teknikker til at sammensætte bevægelser inden for redskabsgymnastik og parkour
 • analysere egne og andres bevægelser inden for gymnastik og parkour
 • udføre egne og andres træningsprogrammer
 • viden om planlægning af friluftsaktiviteter
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: ***

Eleverne skal forholde sig til mediernes fremstilling af rollemodeller og coolness. Deres forståelse heraf skal de bruge til selv at lave medieprodukter om sund levevis.

Temaet er bedst egnet til 9.klasse da det kræver evne til at anskue sig selv (metabevidsthed) og dermed en vis modenhed. Eleverne skal være bekendte med at analysere tekster.

EMU findes der et omfattende materiale om reklamer der både er analytisk og produktivt.

EMU findes der ligeledes en grundig vejledning i videoproduktion i skolen. Den kan vi anbefale.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Dansk (hovedfag):

 • vurdere tekstens afsender og målgruppe
 • vurdere tekstens sproglige virkemidler
 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
 • viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder
 • viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering

Samfundsfag (støttefag):

 • diskutere kulturs betydning for individer og grupper
 • viden om socialisering og identitetsdannelse
 • viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling
Sværhedsgrad: **

’Parlamentet’ er en didaktisk metode til faglig diskussion og afklaring i klassen. Vi bruger de demokratiske beslutningsprocedurer til at organisere elevernes prioriteringer inden for sundhedspolitikken. De parlamentariske spilleregler skal gøre diskussionerne mere spændende og vedkommende.

Temaet er egnet til 8. og 9.klasse. 

Det er en god idé at indlede temaet med at fortælle klassen at Folketinget, som de kender, er et parlamentarisk organ. Eleverne kan fx undersøge ordets grundbetydning: at parlamentere, argumentere for

Parlamentet bygger på forskellige politiske standpunkter, samlet i partier. Det er lærerens opgave at sikre at de tre beskrevne partier er nogenlunde lige store. Det kan betyde at nogle elever skal påtage sig nogle politiske synspunkter som de ikke umiddelbart deler, men Parlamentet er i bund og grund et rollespil hvor man påtager sig roller, der ikke svarer til ens person.

Lobbyisme er en del af den politiske virkelighed, også inden for sundhedspolitikken. Vi foreslår forskellige lobbyister til lovforslagene. De er ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, men repræsenterer nogle værdier som eleverne skal sætte sig ind i.

De lovforslag vi har lagt frem, kan selvfølgelig suppleres med jeres egne. Enten kan lærerne formulere nogle aktuelle, eller partigrupperne kan i forlængelse af deres politik.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Dansk (hovedfag):

 • viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering
 • viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer
 • argumentere og informere
 • viden om demokratisk dialog

Samfundsfag (støttefag):

 • viden om demokrati og andre styreformer
 • diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet
 • redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: **

Temaet om den mentale sundhed er vanskelig at arbejde med i skolen da det berører personlige værdier og holdninger, som det måske kan være svært for nogle elever at diskutere.

Temaet er egnet til 8.klasse, men også dygtige elever i 7.klasse kan få udbytte af at beskæftige sig med det. Selvom det handler om personlige værdier er indfaldsvinklen konkret og genkendelig for eleverne.

Generelle henvisninger

Vi trækker især på Skolebørnsundersøgelsen 2010 der er en omfattende undersøgelse om børns mentale sundhed, udarbejdet af Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Forebyggelsespakken Mental sundhed som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, skal understøtte kommunernes indsats på området. De dækker både børn og unge, såvel som voksne og rummer mange interessante fakta.

Andre henvisninger

Vi henviser til nogle plancher som professor Charlotta Pisinger, der er en af vores førende tobaksskadeforskere, har udarbejdet for Region Hovedstadens Forskningscenter. Det er vores vurdering at de umiddelbart kan anvendes i undervisningen i samfundsfag.

Statens Institut for Folkesundhed har lavet en undersøgelse om social ulighed i social kompetence blandt skolebørn. Social kompetence er evnen og viljen til at indgå i og skabe sociale fælleskaber. Social kompetence har stor betydning for mental sundhed. Undersøgelsen kan bruges som baggrundsviden eller supplement til temaet.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Dansk (hovedfag): 

 • sammenfatte information fra flere tekster
 • indsamle oplysninger og disponere indholdet
 • argumentere og informere

Idræt (støttefag):

 • viden om koncentration i relation til kropskontrol
 • viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
 • analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: *

Eleverne skal udarbejde materialer til sundhedskampagner om LIV I LUNGERNE. Gennem det praktiske arbejde bearbejdes faglige problemstillinger.

Temaet er egnet til alle klassetrin i overbygningen.

Kampagnen som tekst trækker på både danskfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige kompetencer og det er netop ved at trække på alle disse tre, at eleverne lærer nyt og får en større helhedsforståelse.

Inspirationen kan de få ved at undersøge lignende kampagner. 

Sundhedsstyrelsen er et godt sted af begynde når læreren skal have et overblik over forskellige kampagner. Eleverne kan evt. vælge nogle ud og beskrive deres opsætning, medieplatforme og slogans.

Get Moving: Kroppen som transportmiddel er en del af den omfattende og årligt tilbagevendende kampagne Get Moving der gennemføres af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en lang række organisationer og foreninger.

Get moving for forældre viser hvordan man kan rette kampagner til bestemte målgrupper.

Tidligere Get moving kampagner giver mulighed for inspiration fra tidligere kampagner.

X:IT er et meget omfattende materiale til børn og unge om rygning og rygestop der både rummer kampagneelementer og undervisningsmaterialer, udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Xhale er en rygestop-kampagne målrettet børn og unge, udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Stoplinien er en rygestop-kampagne, hvor der udføres rådgivning målrettet voksne, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Op i røg rummer undervisningsmaterialer om rygning til folkeskolens opbygning, udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Dansk (hovedfag): 

 • tilrettelægge fra ide til færdigt produkt
 • vælge digitale teknologier i forhold til situationen
 • viden om varierende udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • indsamle oplysninger og disponere indholdet
 • viden om formidlingsformer

Samfundsfag (støttefag):

 • viden om socialisering og identitetsdannelse
 • viden om brug af kulturteknikker og digitale medier til formidling
 • redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen
 • analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: **

Temaet Liv i lungerne trækker en del på biologisk og fysiologisk viden. Vi har bestræbt os på at finde fagtekster der informerer til en bred offentlighed om emnerne.

Temaet er velegnet til 8. og 9.klasse.

Generelle henvisninger

Danmarks Lungeforenings hjemmeside kan læreren finde mange sider om lungefunktionen og om de sunde lunger.

Patienthåndbogen rummer ligeledes grundige beskrivelser af sunde og syge lunger.

Endelig er Sundhedsstyrelsen et vigtigt sted at opsøge viden. Søg på ’lunger’.

Eksperimentariet, den naturvidenskabelige, hands on udstilling i Hellerup, har nogle plancher der meget illustrativt dissekerer en lunge. Materialet er rettet til 7.klasse, men det fungerer som glimrende baggrundsviden for lærere der ikke ønsker at gennemføre dissektionen. Se her.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Biologi (hovedfag):

 • formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • viden om menneskets bevægelsesapparat, organsystemer og regulering af kroppens inde miljø
 • viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition
 • viden om naturfaglige ord og begreber
 • kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

Dansk (støttefag):

 • deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

Idræt (støttefag):

 • vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
Sværhedsgrad: **

Temaet Piv i lungerne rimer på tema 6 Liv i lungerne. Temaet er også fagligt udfordrende og kræver måske supplerende baggrundsviden som nedenstående henvisninger kan give:

Temaet er velegnet til 8. og 9.klasse.

Generelle henvisninger

Danmarks Lungeforenings hjemmeside kan læreren finde sider om de mest hyppige lungesygdomme.

Patienthåndbogen rummer grundige beskrivelser af sunde og syge lunger.

Kæftens Bekæmpelse MULD. MULD står for Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag.

Endelig er Sundhedsstyrelsen et vigtigt sted at opsøge viden. Søg på ’lunger’.

Børn med astma i klassen

I gennemsnit er der 1-2 elever i hver klasse der har astma. Astma-Allergi Danmark har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen lavet et site om børn med astma i skolen. Her finder du viden om hvordan lærerne kan hjælpe elever med astma til at deltage i fysiske aktiviteter på lige fod med de andre elever. Du finder også viden om hvordan du som lærer skal handle, hvis en elev får et astmaanfald.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Biologi (hovedfag):

 • formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold
 • viden om menneskets bevægelsesapparat, organsystemer og regulering af kroppens inde miljø
 • viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition
 • viden om naturfaglige ord og begreber
 • kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
 • udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist og nuanceret ved brug af fagord og begreber

Samfundsfag (støttefag):

 • viden om beskrivelse og måling af social lighed og ulighed
 • analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
Sværhedsgrad: ***

Temaet om risikofaktorer er vanskeligt, og et tilfredsstillende udbytte kræver både engagerede elever og grundig forberedelse.

Temaet er egnet til 9.klasse.

Der er mulighed for fordybelse i de enkelte risikofaktorer i et monofagligt forløb, men ønsker I en bredere overbliksgennemgang kan vi anbefale, at I orienterer jer først i pjecen Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark.

Generelle henvisninger

KRAM-undersøgelsen fra 2009 er en meget citeret rapport af danskernes kost-, ryge-, alkohol- og motionsvaner. Den er omfangsrig, men nem at læse. I kan få et glimrende overblik i den indledende sammenfatning. Den er udarbejdet af sundhedsministeriet i samarbejde med Tryg-Fonden.

I Folkesundhedsrapportens kapitel 25 gennemgås miljøets betydning for befolkningens sundhed. Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet, i 2007.

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark er en letlæst pjece der opsummerer flere af de undersøgelser som SIF har foretaget. Den er henvendt til kommunerne og stammer fra 2006.

Miljøstyrelsens hjemmeside findes en nærmere redegørelse for luftforureningens sammensætning, påvirkning og kilder med links til andre relevante sider.

Andre henvisninger

Miljøministeriets hjemmeside ligger en rapport om Luftforurening med partikler i Danmark. Fin lærerrelevant baggrundsviden.

Hvad består tobak egentlig af? I lærervejledningen til undervisningsmateriale Op i røg (Kræftens Bekæmpelse) kan I læse nærmere om tobakkens biologi.

Passiv rygning (lærere) Passiv rygning(elever). Her kan I orientere jer om den passive rygnings indflydelse på miljøet og helbredet hos passive rygere. Informationerne kan evt. danne baggrund for elevernes sundhedspolitiske prioriteringer i tema 3.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Biologi (hovedfag):

 • undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion, herunder med digitale redskaber
 • viden om naturfaglige ord og begreber
 • forklare sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår hos sig selv og mennesker i andre verdensdele
 • kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

Samfundsfag (støttefag):

 • forklare opbygningen af velfærdsstater på baggrund af velfærdsprincipper
 • diskutere kulturs betydning for individer og grupper
 • redegøre for problemstillinger og muligheder vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst
 • identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
Sværhedsgrad: *

Temaet er praksisrettet. Det danner baggrund for primært åndedrætsøvelser i idræt der har stor betydning for sunde lunger. Der er ligeledes biologisk baggrundsviden for åndedrættet.

Temaet er velegnet fra 7.klasse. Det er konkret og knyttet til fysisk aktivitet.

Her trækker vi især på fysioterapeut Lotte Paarups omfattende materialer som er tilgængelige i mange forskellige sammenhænge, bl.a. på dr.dk. Vi nøjes med at henvise til hendes hjemmeside og takker samtidig for hendes tilsagn om at stille materialerne til rådighed.

Fysioterapeut Lotte Paarup

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Idræt (hovedfag):

 • viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
 • analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
 • viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
 • vurdere fysisk aktivitets effekt på krop og identitet

Biologi (støttefag):

 • viden om menneskets bevægelsesapparat, organsystemer og regulering af kroppens inde miljø
 • viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition
Sværhedsgrad: *

Temaet Rend og hop er i lighed med tema 9 et praksisrettet tema. Det danner baggrund for forskellige konditionsøvelser som er tilpasset eleverne i overbygningen. Eleverne får samtidig en forståelse for principperne bag forskellige konditionsprogrammer.

Temaet er velegnet fra 7.klasse. Det er konkret og knyttet til fysisk aktivitet.

Konditionsprogrammerne kan gennemføres i idrætstimerne eller som lektier, hvorefter tallene og løbeerfaringerne bearbejdes i undervisningen.

Bliv yderligere inspireret på følgende sider:

DR Motion hvor fysioterapeut Lotte Paarup demonstrerer forskellige motionsøvelser, dog primært rettet til voksne. Vi vil især pege på

Opvarmning

Dans

Hjerteforeningen har et motionsprogram som vi har ladet os inspirere af til elevernes løbeprogram.

DR Sundhed henviser på forsiden til løb og motion. Også her er der god inspiration at hente.

Det er vigtigt at skelne mellem børn og voksne i forbindelse med konditræning. I Dansk Idrætsforenings publikation om aerob træning kan I på side 48 læse om særlige forhold for børn og unge. Aerob træning gennemgår i øvrigt meget detaljeret baggrunden for konditionstræning.

Watt-Max testen er lavet til specielt at beregne børns kondital. Se på Motion Online. På hjemmesiden i øvrigt kan I finde mange nyttige oplysninger om bl.a. konditions- og styrketræning, ruteberegning, fedt og fedme.

Det samme gælder hjemmesiden Alt om kost der er Fødevarestyrelsens oplysningssite om gode kost- og motionsvaner. Brug indholdsoversigten i venstre side.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Idræt (hovedfag):

 • analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
 • viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
 • udføre egne og andres træningsprogrammer
 • viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel

Biologi (støttefag):

 • viden om menneskets bevægelsesapparat, organsystemer og regulering af kroppens inde miljø
 • viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: *

Temaet er et aktivitetstema og følger op på tema 1, hvor eleverne skal formidle informationer om naturfitness, parkour og crossfit. 

Temaet er velegnet fra 7.klasse. Det er konkret og knyttet til fysisk aktivitet.

Temaet er både visuelt og kinæstetisk og derfor velegnet til elever der er mindre læsestærke. Lad eleverne blive inspireret på YouTube hvor de kan etablere deres egen kanal med film om naturfitness, parkour og crossfit.

Generelle henvisninger

Sundhedsstyrelsen er hovedvejen til viden om forebyggelse af sygdomme og rapporter og undersøgelser om sundhed. LIV I LUNGERNE trækker i høj grad på informationer herfra.

Sundhedsstyrelsens kampagne "Get Moving" giver inspiration til motionsformer, som i høj grad er motiverende for netop de unge. På hjemmesiden for kampagnen kan I fx se videoer om Rope Skipping, Mountain Bike, Freestyle fodbold, Parkour m.m..

Dansk Skoleidræt er en landsorganisation der bl.a. arrangerer idrætsdage. På hjemmesiden kan I finde mange forslag til idrætsaktiviteter der rimer på LIV I LUNGERNE.

Kræftens Bekæmpelse har flere hjemmesider om hvordan motion og bevægelse kan forebygge kræftsygdomme. Vi henviser især til en side om bevægelse i skoletiden og en side om forebyggelse gennem bevægelse.

Henvisninger om parkour

EMU kan I hente inspiration til parkour-øvelser på skolen.

Den private forening Parkour kan også inspirere jer og jeres elever uden at I behøver at være medlemmer.

Henvisninger til andre ressourcer

Naturstyrelsen under Miljøministeriet har mange forslag til aktiviteter i naturen der fremmer sundhed. Vi peger på nogle få udvalgte:

Træning mellem træerne hvor træerne i skoven bruges til at træne muskler og bevægelsesled.

Sundhedsspor hvor man kan teste sin kondi på opmærkede stier.

Dogmeatletik hvor naturen selv bruges til leg og konkurrence. 

Naturfitness hvor træstammer, sten og stier bliver til rekvisitter i fitnessbaner.

Alle de mange gode forslag til aktiviteter i naturen er samlet her.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Idræt (hovedfag):

 • analysere fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med kroppens udvikling
 • viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
 • udføre egne og andres træningsprogrammer
 • viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
 • udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand

Dansk (støttefag):

 • deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: ***

Temaet er fagligt krævende. Hensigten er at give eleverne en basisforståelse af hvordan man indsamler data i en sundhedsundersøgelse. Der er altså tale om et metafagligt greb: Ikke kun faglig viden, men faglig viden hvordan.

Temaet er egnet til 9.klasse.

Centerchef Torben Jørgensen fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed argumenterer i denne korte artikel fra Ugeskrift for Læger for, hvorfor befolkningsundersøgelser er så vigtige. Læs den her.

På Miljøstyrelsens hjemmeside ligger den fulde tekst om bl.a. befolkningsundersøgelser som vi benytter som faglig tekst i elevmaterialerne.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Samfundsfag (hovedfag):

 • forklare opbygningen af velfærdsstater på baggrund af velfærdsprincipper
 • diskutere kulturs betydning for individer og grupper
 • identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
 • analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
 • redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen
 • viden om typer af statistiske fremstillinger
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: ***

Temaet kan være vanskeligt at arbejde med, fordi det beskæftiger sig med det diffuse begreb ’coolness’. Vi har valgt at det at være cool er en væsentlig faktor i unge menneskers livsorientering og identitetsdannelse. Det har absolut betydning for deres sundhed, fx spørgsmålet om at ryge eller ej.

Temaet er egnet til 9.klasse.

Eleverne skal arbejde med reklamers forskellige måder at iscenesætte rollemodeller på.

I Lærervejledningen til Kræftens Bekæmpelses undervisningsmateriale Op i røg er der interessante oplysninger om tobaksindustriens markedsføring og gode råd om at arbejde med tobaksreklamer i undervisningen.

Nogle af eksemplerne henviser til elevbogen som I finder her.

EMU kan I finde hjælp til at arbejde med reklamer.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Samfundsfag (hovedfag):

 • diskutere rollen som forbruger
 • analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
 • diskutere kulturs betydning for individer og grupper
 • redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen
 • analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
 • identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger

Dansk (støttefag)

 • deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
 • viden om varierende udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • viden om formidlingsformer
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad: **

Temaet er teoretisk og en god forudsætning for tema 3 Parlamentet. Der er meget grundliggende politisk fagstof fra samfundsfag i temaet, så enten kan det bruges som en repetition på allerede gennemgået stof i 9.klasse, eller det kan bruges som en konkret introduktion til stoffet.

Temaet er egnet til 8. og 9.klasse.

Den mest oplagte kilde er Sundhedsstyrelsen.

Herunder er der et par undersider der vil være relevante i forbindelse med jeres forberedelse af undervisningen og tema 3:

Sundhed og forebyggelse

Forebyggelsespakker

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Samfundsfag (hovedfag):

 • viden om demokrati og retsstat fx grundloven
 • forklare opbygningen af velfærdsstater på baggrund af velfærdsprincipper
 • identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
 • redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune
 • diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokrati

Dansk (støttefag):

 • deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 • tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
 • viden om varierende udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • viden om formidlingsformer
Sværhedsgrad: ***

Temaet tager udgangspunkt i nogle samfundsfaglige problemstillinger. Sundhed og social ulighed er sammenknyttede. Det er evident at mennesker med ringere levevilkår også har ringere livsvilkår. De dør tidligere og de er mere syge.

Temaet er egnet til 9.klasse.

Generelt om social ulighed i sundhed er hovedkilden til data og analyse Sundhedsstyrelsens rapportering

Levevilkår og livsstil hænger sammen. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan I finde styrelsens årlige undersøgelse af 11-15 åriges livsstil og sundhedsvaner. Som det fremgår af rapporterne vedrører undersøgelsen både den mentale og den fysiske sundhed.

Statens Institut for Folkesundhed har lavet en undersøgelse om social ulighed i social kompetence blandt skolebørn. Social kompetence er evnen og viljen til at indgå i og skabe sociale fælleskaber. Social kompetence har stor betydning for mental sundhed. Undersøgelsen kan bruges som baggrundsviden eller supplement til temaet.

Fælles mål (Færdigheds- og vidensmål efter 9.klasse)

Ved inddragelse af dette tema kan følgende fælles mål opfyldes:

Samfundsfag (hovedfag):

 • viden om demokrati og retsstat fx grundloven
 • forklare opbygningen af velfærdsstater på baggrund af velfærdsprincipper
 • identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
 • redegøre for politiske beslutningsprocesser i Danmark og forholdet mellem stat, region og kommune
 • diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokrati
 • redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen
 • analysere sociale forskelle med begreber om social differentiering
Sværhedsgrad:
Relaterede temaer:
Sværhedsgrad:
Relaterede temaer: